Saturday, April 18, 2015

Llafurwatch 1010

Unrhyw un wedi sylwi bod Albert Owen yn anodweddiadol o flin ar ei gyfri trydar @AlbertOwen?  Ga i awgrymu eglurhad posibl.


Llafur Watch 1009

Tybed os ydi hi'n bryd i Albert ac Alun gael sgwrs bach i bwrpas canu o'r un llyfr emynau ynglyn a'u hagwedd at y Blaid Werdd a phleidleiswyr gwyrdd?


Mr Parker, Mr Thomas a Ms Hopkins

Dwi ddim yn un am gyfyngu ar ryddid pobl i ddweud yr hyn maent eisiau ei ddweud, ond mae hyn yn mynd braidd yn bell, ac mae'n cael ei gyhoeddi mewn papur dyddiol sydd a chylchrediad ymysg yr uchaf ym Mhrydain.


Ymysg myfyrdodau ymfflamychol dwys Ms Hopkins ceir y frawddeg yma.

Make no mistake, these migrants are like cockroaches. They might look a bit “Bob Geldof’s Ethiopia circa 1984”, but they are built to survive a nuclear bomb. They are survivors.  

Cymharwch hyn a'r sylwadau ynglyn a barn wleidyddol lleiafrif o fewnfudwyr o Loegr i Gymru a wnaeth gan Mike Parker amser maith yn ol, a sylwadau Huw Thomas ynglyn a baneri Lloegr ar geir ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach.  Achosodd y ddwy hen stori yma storm gyfryngol.  Ond mae amrywiaethau ar y naratif uchod yn ymddangos yn rheolaidd yn y cyfryngau - fel arfer heb unrhyw sylw cyfryngol o gwbl.

Dwi'n meddwl bod yr hyn sydd y tu ol i'r safonau deublyg yma yn eithaf hawdd i'w arenwi - yn y Brydain gyfoes mi gewch chi gyhoeddi'r hyn rydych eisiau ei gyhoeddi am rhai grwpiau torfol o bobl, ond mae'r awgrym lleiaf o feirniadaeth o grwpiau eraill yn esgor ar hysteria cyfryngol.  

Dydi hyn ddim yn sefyllfa iach.Friday, April 17, 2015

Llafur Watch 1008

Albert Owen yn sarhau pleidleiswyr Plaid Cymru  trwy awgrymu nad ydynt yn soffistigedig.  Adlewyrchiad o 'r snobydyddiaeth sy'n nodweddu gwleidyddion Llafur yng Nghymru.


Ta waeth - cwpl o luniau o Lafurwyr soffistigedig Ynys Mon i'ch diddanu.


                                        Cinio Blynyddol Plaid Lafur Ynys Mon


                                 Criw Llafur Caergybi ar ol bod allan yn canfasio


Polau diweddaraf Ashcroft o'r Alban

Maent yn awgrymu perfformiad cryfach i'r SNP na gafwyd mewn polau blaenorol gyda chwymp trychinebus yng nghefnogaeth Llafur yn arbennig.  O'u gwireddu byddai Llafur yn colli bron i pob sedd yn yr Alban.

Cliciwch ar y ddelwedd i'w gweld yn glir.


Thursday, April 16, 2015

Delwedd y ddadl

Wel, mi ddaeth y ddelwedd fwyaf cofiadwy wedi i'r ddadl ddod i ben.


A'r ail ddelwedd.  Wednesday, April 15, 2015

Dwy wythnos a dwy stori yn y Cambrian News

Diolch i Cneifiwr am luniau o Cambrian News wythnos yma ac wythnos diwethaf.

Fel y gwelwch roedd ffrwyth dychymyg y Cambrian News yr wythnos diwethaf yn cael tudalen flaen gyfan iddi hi ei hun - penderfyniad a allai yn hawdd gael y papur o flaen llys barn.

Yr wythnos yma mae stori sydd yn gysylltiedig a'r un gyntaf - sy'n dangos rhagrith ar raddfa arwrol gan ymgeisydd yng Ngheredigion -sydd heb unrhyw amheuaeth o gwbl ynglyn a'i chywirdeb - sydd yn ymwneud a sylwadau a allai'n hawdd fod yn groes i'r gyfraith.  Mae honno'n cael ei chladdu'n dwfn yn y papur gyda phenawd sy'n gydymdeimladol tuag at yr ymgeisydd. Mae'r stori dudalen flaen yn rhywbeth i'w wneud efo Castell Aberteifi.

Roedd y stori gyntaf yn ymwneud ag aelod o Blaid Cymru, roedd yr ail yn ymwneud ag aelod o'r Blaid Lafur a dyna sydd y tu ol i'r gwahaniaeth yn yr ymdriniaeth.  

Llafur Watch 1007

Alun Pugh yn dangos unwaith eto ei fod yn cymryd rhan mewn etholiad arlywyddol - ac yn anghofio mai ei blaid o oedd yn gyfrifol am gyflwyno ffioedd prifysgol.


O wel - dyna un peth i'w wneud efo pamffledi Llafur.

Stori yma


Y stori go iawn o Aberconwy

Ddylai'r ffrae fewnol ymysg Ceidwadwyr Aberconwy ddim synnu neb.  Dydi'r blaid yn Aberconwy ddim yn ddieithr i ffraeo, dydi'r ymgeisydd seneddol yn sicr ddim yn ddieithr i ffraeo, ac mae dynesiad etholiad cyffredinol yn tueddu i ddod a thensiynau mewnol mewn pleidiau i'r wyneb.

Ni ddylai themau'r ffraeo fod yn syndod mawr chwaith - maent yn themau lled gyfarwydd beth bynnag - y ffraeo mewnol tros yr haf ynglyn a'r blog The Thoughts of Oscar, perthynas anesmwyth rhwng yr aelod seneddol a'r aelod cynulliad, a barn rhai Ceidwadwyr y dylai eu haelod fyw yn yr etholaeth.  Yr hyn sy'n fwy dadlennol serch hynny ydi'r ffaith ei bod yn ymddangos bod Lynton Crosby - gwrw etholiadol drudfawr y Toriaid - yn awgrymu bod Ceidwadwyr mewn seddi ymylol yn gwneud y mwyaf ohonyn nhw eu hunain, ac yn gwneud y lleiaf o'r ffaith eu bod yn Doriaid.  

Mae hyd yn oed y Toriaid yn ystyried y brand Toriaidd yn wenwynig.

Ydych chi eisiau poster?

Mae'r Blaid yn Arfon wedi dosbarthu llawer mwy o bosteri gardd nag arfer ar gyfer yr etholiad yma - a bu'n rhaid archebu mwy.  Os oes yna rhywun eisiau un, gadewch i mi wybod trwy fy e bostio ar blogmenai@gmail.com


Tuesday, April 14, 2015

Llafur Watch 1006

O diar, ymddengys bod Llafur Cymru yn credu ei bod yn gywilyddus bod pleidiau eraill yn cymryd rhan yn y broses ddemocrataidd ac yn ennill etholiadau.

Monday, April 13, 2015

Llafurwatch 1005

Diolch am hon Mabon.Dydi'r pleidleisiau post heb gael eu cyhoeddi heb son am eu dosbarthu eto.  

Alun Pugh unwaith eto
Sunday, April 12, 2015

Dechreuwch wrth eich traed eich hun Mr Pugh.
Mae Alun Pugh wrthi efo'i rwgnach hynod ddethol ynglyn a chytundebau sero awr eto.  
Yn ol y Daily Mirror mae'r niferoedd sydd yn derbyn  cytundebau sero awr gan aelodau seneddol fel a ganlyn:
Toriaid 77, Llafur 62 a'r Lib Dems 5.  

Yn ol yr IBT roedd ffigyrau Doncaster fel a ganlyn: 2,759.  Cyngor Llafur ydi Doncaster.

Yn ol y Bib mae 418 o staff Cyngor Pen y Bont ar gytundebau sero awr ac mae 482 o staff Cyngor Abertawe 482 ar gytundebau felly.  Mae'r ddau yn gynghorau Llafur, ac mae rhan o Ben y Bont yn etholaeth Carwyn Jones.
Mae Llafur yn honni eu bod yn erbyn cytundebau sero awr, ond addawodd Tony Blair i gael gwared ohonynt yn 1995 - felly does yna fawr o le i gredu'r addewid diweddaraf.  Hwyrach y dylai Llafur ddechrau wrth ei thraed ei hun.

Carry on Cairns

Hmm, felly mae miloedd o bobl o pob plaid ym Mro Morgannwg yn troi at Alun Cairns oherwydd ei fod o'n foi mor dda, oherwydd eu bod nhw eisiau stopio'r SNP ac oherwydd nad ydyn nhw yn hoffi gwleidyddion proffesiynol? 

Mae Alun wedi bod yn ennill ei fara menyn fel gwleidydd proffesiynol ers 1999.  


Effaith Smeargate ar y betio yng Ngheredigion

Ar ol yr holl storm gyfryngol wedi ymgais y Cambrian News i bardduo Mike Parker, ac ar ol datgeliad amrywiol sylwadau gan yr ymgeisydd Llafur yr effaith ar y marchnadoedd betio ydi - wel dim.

Friday, April 10, 2015

Carter Ruck a'r Cambrian News

Mae awdur Blogmenai yn hynod ofalus beth sy'n mynd i mewn i'r blog, ond dydi hynny ddim wedi atal i ambell ii fygythiad o lythyr dwrna gael eu lluchio i'w gyfeiriad o bryd i'w gilydd.  Dydi'r bygythiadau prin hynny byth yn dod i ddim - mi gewch chi ddweud rhywbeth yn llygaid y gyfraith cyn belled a'i fod yn wir - oni bai eich bod yn torri'r Ddeddf Cyfrinachau Swyddogol wrth gwrs.  

Serch hynny mae'r thema a gyfreithwyr enllib yn rhoi'r cryd i mi braidd - a dydi'r pwnc ddim yn codi llawer ym Mlogmenai am y rheswm hwnnw.  Serch hynny mi wnawn ni eithriad bach heddiw.  

Peter Carter Ruck ydi'r cyfaill isod - er ei fod yn cael ei alw'n rhywbeth arall yn Private Eye


Y diweddar Mr Carter Ruck oedd perchenog cwmni twrneiod enllib mwyaf llwyddiannus y DU.  Mae'r cwmni ychydig yn anarferol yn y DU i'r graddau ei fod yn gweithio ar delerau no win, no fee.  Hynny yw mi fedrwch fynd ac achos at y cwmni a wnaiff o ddim costio ceiniog i chi os nad ydych yn llwyddiannus.  Serch hynny mae'r cwmni yn cymryd sleisen go lew o unrhyw iawndal rydych yn ei dderbyn os ydi'r achos yn cael ei ennill.

Dydi'r wasg ddim yn hoffi Carter Ruck, na'i ddulliau - ond 'dwi'n anghytuno.  O dan yr hen drefn roedd y wasg yn gallu trin pobl gyffredin, a gwleidyddion pleidiau bach fel y mynent.  Doedd yna ddim ffordd o fynd a nhw i gyfraith.  Dydi'r wasg ddim yn gallu gwneud hynny bellach.  Mae nhw'n gorfod cymryd cymaint o ofal wrth bardduo'r person tlawd na phan maent yn pardduo'r person cyfoethog.

Dydi'r cwmni byth yn egluro pam maent yn derbyn neu wrthod achos - ond dau ystyriaeth ydi tebygrwydd i ennill a gallu'r sawl sy'n cael ei erlid i dalu.  Peidiwch a mynd at Carter Ruck os nad ydych yn hoffi rhywbeth sy'n ymddangos yn Y Cymro - fyddai Carter Ruck byth yn breuddwydio mynd ar ol neb sydd a llai na £100k i'w dalu mewn iawndal a chostau - nid bod y papur hwnnw yn debygol o enllibio neb dan haul.  

Ta waeth, dydi hyn oll ddim yn broblem yn yr achos yma - mae'n weddol amlwg i'r Cambrian News gam gynrychioli'r hyn ddywedodd Mike Parker yn fwriadol, a bod gan y papur y modd o ddod o hyd i £100k.  Mae yna gwestiwn o enllib maleisus yn codi yma hefyd.  Mae'n un anodd iawn i'w phrofi, ond gall y sawl sy'n gyfrifol am enllib maleisus gael ei hun mewn carchar.

Pe byddwn i'n lle'r Cambrian News, mi fyddwn i hefyd yn poeni am Ddeddf Cynrychiolaeth y Bobl.  Mae dweud celwydd am ymgeisydd seneddol yn ystod cyfnod etholiad i bwrpas sicrhau nad yw'n cael ei ethol yn anghyfreithlon.  Yn wir petai canlyniad Ceredigion yn wahanol iawn i ganlyniadau eraill gellid dadlau i hynny ddigwydd oherwydd ymyraeth sydd o bosibl yn anghyfreithlon gan y Cambrian News.  Byddai'n rhesymol o dan amgylchiadau felly wneud cais i'r Uchel Lys ail gynnal yr etholiad.  Byddai'r costau i 'r pleidiau a'r wladwriaeth yn dod i tua £150k i £200k.  Mae'n amlwg pwy ddylai dalu  mewn amgylchiadau felly. 

Niwed troseddol i geir?

Myfyrdodau pellach y Cadeirydd Huw - revise you fuc*ers

Thursday, April 09, 2015

Ychwanegiad bach i'r blogiad diwethaf


Pwy oedd yn lluchio Tippex ar geir Saeson oedd yn meiddio rhoi baner areu ceir?

Am fwy o wybodaeth dilynwch y linc -  http://maes-e.com/viewtopic.php?f=12&t=19029&p=289752#p289752
 • Fi'n cytuno ei fod e'n hollol gyfoglyd (sickening?!) gymaint o faneri Lloegr sydd i'w gweld o gwmpas Cymru. Mae e wir yn dangos y gradd mae ein cymdeithas ni wedi ei infiltratio gan fewnfudwyr sydd ddim yn barod i intergreiddio.

  Yn aml iawn, o beth fi di gweld, mae'r rhai a baneri Saesnig yn chwifio yn bobl ifanc, sydd wedi eu geni a'u magu yng Nghymru, ond sydd yn deyrngar i Loegr. Mae hyn yn codi cwesitynnau amdano ni'r Cymry hefyd. Gwir fod bai ar y rhieni, ond mae'n amlwg fod y system addysg wedi methu a chreu cenedlaetholdeb Cymraeg o fewn y bobl hyn, a thybed hefyd faint ohonom ni Gymry, yn ein dyddiau ysgol, geisiodd ddod a'r bobl yma (aka chavs) mewn i'r cylch Cymraeg. Allai ddim siarad a chydwybod clir am hun o bell ffordd, felly peidiwch meddwl mod i'n pregethu, ond mae'n rhyebwth i ystyried dwi'n teimlo.

  Mae'r sector adwerthu (retail) hefyd yn gyfrifol am wneud y sefyllfa'n waeth fi'n credu, ac ar draws Prydain, nid jyst yng Nghymru. Mae Cwpan y Byd, i raddfa fawr jyst yn gyfle i siopau'r stryd fawr i 'cashio fewn', gan ddefnyddio special offers a phwysedd cymdeithas i greu group mentality ffug - Cenedlaetholdeb Asda style! Wedi dweud hynny, fe ges i'r cyfle, pan ges i gynnig banner Lloegr am hanner pris yn WHSmiths Oxford, i gael ateb gyda'r frawddeg "Since I am neither a simpleton nor a casual racist I must decline your offer." Doedd 'Stacey' druan ddim yn gwbod ble i edrych!

  Wel, dyna'r rant. I orffen ar neges bositif, bues i yn Sbar Aber ddoe, a doedd gyda nhw ddim baneri ar werth. Roedd baner Lloegr yno, ynghyd a baneri pob gwlad arall yng Nghwpan y Byd AC roedd baner Cymru yno hefyd. Yna dyma fi'n cerdded heibio i Cafe Society drws nesa, ac roedd crysau 'Cymru' wrth flaen y drws. Gwych. Siopwch yno, iddynt gael gweld fod cefnogi Cymru yn gam economaidd da.


  O.N. Mae hyn yn contradicto braidd be ddwedes i yn gynharach am yr angen am ddeialog rhwn Cymry a Saeson, Ond - fe ges i ysbrydoliaeth a, beth i wneud os yw'r baneri ar geir yn eich pisho chi bant sydd yn gyfreithiol (sort of), yn hwyl, ac yn creu cur pen i berchennog y car - TIPPEX - taflwch botel o'r stwff dros y car, bydd yn edrych yn ridiciwlys (yn enwedig os yw'n gar sgleiniog boy-raceraidd), bydd angen gwario oriau yn ei lanhau (neu arian yn y car-wash) ac, heb edrych yn agos, bydd yn edrych fel cachu adar! Perffaith - I'r Gad :crechwen: (ond peidiwch prynu'r tippex yn Smiths!)
  Iau 29 Meh 2006 10:31 am
* Diolch i Ifan Morgan Jones am ddod o hyd i'r linc a'i gwyntyllu ar trydar - mae ei wybodaeth am gynnwys y diweddar annwyl maes e yn well nag un neb arall.

Llongyfarchiadau i'r Lib Dems

Mae'n siwr y dylai Blogmenai longyfarch Dib Lems yr Alban ar lwyddiant eu cynllwyn bach digri i bardduo arweinydd yr SNP Nicola Sturgeon.


UNSAIN Ynys Mon

Chware teg i UNSAIN Ynys Mon am ddangos eu cefnogaeth i Albert Owen yn Etholiad Cyffredinol fis nesaf.  Dydi o ddim yn arbennig o glir fodd bynnag sut aeth Unsain ati i ddod i'r penderfyniad, a does yna yn sicr ddim tystiolaeth eu bod wedi ymgynghori efo'u haelodau cyffredin ynglyn a'r mater.  A dweud y gwir dydi hi ddim yn eglur o gwbl pwy a wnaeth y penderfyniad a phryd.  Os ydi rhai o aelodau UNSAIN ar Ynys Mon eisiau gwybod sut y daethwyd i'r penderfyniad yma ar eu rhan mae'n debyg y gallant ofyn i'w trefnydd sirol, Thelma Parry egluro'r mater. Rhag ofn nad ydych yn siwr pwy ydi hi, amgaeaf lun ohoni efo rhyw ffrind neu'i gilydd.


Wednesday, April 08, 2015

Braf gweld parch i 'r iaith yn Llanberis


Y Bib a Syndrom yr Alban

Fel dwi'n sgwennu hwn dwi'n edrych ar y Bib yn gwneud mor a mynydd o stori'r Cambrian News heddiw - stori sydd wedi ei seilio ar godi ychydig o sylwadau o erthygl cylchgrawn bymtheg mlynedd yn ol a chyflwyno'r rheiny yn ddarniog ac yn absenoldeb eu cyd destun.   Mae'n weddol amlwg bod y papur yn cynhyrchu newyddion i bwrpas gwleidyddol ac i bwrpas pardduo unigolyn sy'n sefyll i fod yn Aelod Seneddol.

Mae hyn yn fy atgoffa o'r ffordd aeth y Bib ati i ddlio efo Project Fear yn refferendwm yr Alban y llynedd.  Roedd pethau yn gweithio rhywbeth fel hyn:

1). Papur newydd sy'n berchen i gwmni o Loegr sy'n erbyn annibyniaeth yn honni y byddai'r pandas yn gorfod gadael Sw Caeredin / y byddai'r Alban yn agored i ymysodiadau o'r gofod / y byddai Putin yn ymosod ar yr Alban / y byddai'r henoed i gyd yn colli eu pensiynau ac ati ac ati os oedd yr Alban yn ennill annibyniaeth.
2).  Y Bib yn arwain ar y stori ac yn mynnu ymateb gan y sawl sydd o blaid annibyniaeth.
3).  Eglurhad yn cael ei roi gan yr ochr Ia.
4).  Papur newydd sy'n berchen i gwmni o Loegr sy'n erbyn annibyniaeth yn honni y byddai'r pandas yn gorfod gadael Sw Caeredin / y byddai'r Alban yn agored i ymysodiadau o'r gofod / y byddai Putin yn ymosod ar yr Alban / y byddai'r henoed i gyd yn colli eu pensiynau ac ati ac ati.
5).  Ac ati, ac ati, ac ati.

Rwan nid gohebu cytbwys a gwrthrychol ydi hyn, dawnsio i diwn gwasg brint unochrog ydi o - tystiolaeth o fethiant y Bib i gynnig cyfeiriad a darpariaeth annibynnol.  Roedd y Bib wedi llwyddo i droi eu hunain yn rhan anatod o ymgyrch hysteraidd o negyddol.

Mae'n amlwg o ddigwyddiadau heddiw, a'r wythnos diwethaf nad ydi'r Gorfforaeth wedi dysgu llawer o brofiad anafus ddechrau'r hydref yn yr Alnan.

UKIP yn cael ei gwasgu allan o bethau?

Graffiau sy'n dangos canfyddiadau polau diweddaraf Ashcroft a geir isod.  Mae'r rhain yn fath arbennig o etholaethau - rhai ymylol Tori / Llafur.  Ond y patrwm amlycaf o ddigon ydi bod pleidlais UKIP yn cael ei gwasgu'n sylweddol.  Dydi hynny ddim yn golygu y bydd yr un peth yn digwydd mewn pob math o etholaeth - ond mae yna awgrym cryf ynddynt y bydd Etholiad Cyffredinol 2015 yn llawer llai llwyddiannus i'r blaid adain Dde na mae llawer o sylwebwyr wedi awgrymu hyd yn hyn.
Ynglyn a phapurau lleol yn ceisio dylanwadu ar ganlyniad etholiad

Mi fydd llawer o ddarllenwyr Blogmenai yn ymwybodol o'r stori sydd wedi ymddangos yn y Cambrian News ynglyn a sylwadau a wnaed gan ymgeisydd Plaid Cymru yng Ngheredigion yn ol yn 2001.  Amgaeaf lun o dudalen flaen y Cambrian News a'r rhan o'r erthygl (o'r cylchgrawn Planet) maent wedi eu defnyddio i greu eu stori.


Rwan 'dwi'n derbyn bod ieithwedd yr erthygl wreiddiol yn hynod anffodus ac o bosibl yn anghysact hefyd -  mae o'n fath o iaith na fyddwn i yn ei ddefnyddio, ac mae'n fath o iaith na fyddai llawer o Gymru cynhenid yn ei ddefnyddio.  Roedd Mr Parker ei hun yn fewnfudwr nad oedd wedi integreiddio i'r gymuned leol ar y pryd  - ac mae'n bosibl mai dim ond rhywun yn y sefyllfa yna fyddai'n defnyddio'r fath ieithwedd.

Ond mae erthygl y Cambrian News yn gamarweiniol, ac yn fwriadol gamarweiniol - ac yn arbennig felly y pennawd bras.  Dydi'r term Nazi ddim yn cael ei ddefnyddio yn y darn, ac er bod y pennawd yn awgrymu bod Mike Parker yn cyfeirio at fewnfudwyr yn gyffredinol mae'n glir o ddarllen ei erthygl ei bod yn ymdrin a sefyllfa benodol - Nick Griffin yn ymfudo i Lanerfyl ym Maldwyn - er nad at Griffin yn unig mae'r sylwadau wedi eu cyfeirio.


Mae'n werth codi un pwynt arall - roedd yr iaith a ddefnyddid yn y ddisgwrs wleidyddol Gymreig yn hynod gwrs pan ysgrifenwyd yr erthygl - o safbwynt ochr unoliaethol pethau o leiaf.  Roedd y Welsh Mirror yn ei anterth, ac roedd yn disgrifio cenedlaetholwyr fel hilgwn a ffasgwyr fel mater o gwrs, ac roedd sefydliadau Cymreig cwbl ddi niwed yn cael eu pardduo.  Er enghraifft cyfeirwyd at y 'Steddfod Genedlaethol fel Festival of Hate yn y papur.  Gwnaed sylwadau Mike Parker mewn cyfnod lle'r oedd llawer iawn o faw yn cael ei daflu o gyfeiriad y wasg unoliaethol.

Ymateb Llafur i lwyddiant y Blaid yn etholiadau Cynulliad 1999 oed y Welsh Mirror wrth gwrs.  Mae'n debyg mai'r Lib Dems sydd wedi bod yn ymbalfalu yn ysgrifau cynnar Mike Parker i greu'r 
stori yma.  Mae'r Dib Lems yn hoff o wleidydda budr a phardduo, ac mae hynny yn arbennig o wir pan mae eu cefnau yn erbyn y mur diarhebol.  Ofn crasfa etholiadol oedd y tu ol i 'r ymdrech 
drychinebus i bardduo Nicol Sturgeon yr wythnos ddiwethaf, a dyna mae'n debyg sydd y tu ol i'r ymdrech yma i bardduo Mike Parker ar drothwy etholiad.  Wedi dweud hynny roedd ein cyfeillion bach Llafur wedi neidio ar wagen y Dib Lems ddoe efo'r un brwdfrydedd yn union ag a wnaethant yn dilyn y stori Sturgeon wythnos yn ol.  

Rwan beth sydd gennym yma mewn gwirionedd ydi papur lleol yn caniatau iddo'i hun gael ei ddefnyddio ar adeg gwleidyddol sensitif i i bwrpas ceisio amharu ar ganlyniad etholiad.  Mae'r papur yn gwerthu ym Meirion, Dwyfor, Ceredigion a rhannau o Ogledd Penfro a Gogledd Caerfyrddin.  O gymryd yr ardal yn ei chyfanrwydd mae yna lawer, llawer mwy o'i ddarllenwyr yn bleidleiswyr Plaid Cymru na sy'n bleidleiswyr Dib Lem.  Os ydi rhai o'r bobl hynny eisiau mynegi eu hanfodlonrwydd bod y papur yn cael ei ddefnyddio i bwrpas amharu ar ganlyniadau etholiadau mae yna ffordd hawdd o wneud hynny - gwrthod prynu'r papur a pheidio hysbysebu yn y papur.  


*Diolch i Simon Brooks am dyrchu am yr erthygl wreiddiol.

Gellir gweld mwy yma gan Ifan Morgan Jones.


Tuesday, April 07, 2015

Niwl yn Aberconwy

Hmm, ymddengys nad ydi aelod seneddol Aberconwy yn gwybod pwy sy'n arwain Plaid Cymru.  Diolch byth nad oes ganddo fo job gyfrifol - a arhoswch _ _ Alun wrthi efo'i freuddwydion arlywyddol eto

Rydym wedi chwerthin ar ben camddealltwriaeth Alun Pugh ynglyn a natur etholiad San Steffan yn y gorffennol.  Mae'n ymddangos i lafurio efo'r argraff bod aelod seneddol Arfon am gael ei wneud yn arlywydd, a'i fod felly am gael gweithredu unrhyw ddeddfwriaeth mae eisiau ei gweithredu.

Y gwir wrth gwrs ydi pe byddai Arfon yn ethol Alun byddai'n ethol ci bach ufudd a'i brif flaenoriaeth fyddai ufuddhau i'r chwipiaid Llafur.  Hyd yn oed petai pawb yng Nghymru yn fotio i gael cwn bach ufudd Llafur i'w cynrychioli yn Llundain, mae'n hynod anhebygol y byddai'n gwneud gwahaniaeth o ran pwy sy'n rheoli yn San Steffan.

Ta waeth mae Alun wrthi eto yn dweud wrth bobl Arfon mai'r unig beth sydd rhaid iddynt ei wneud i gael gwared o dreth llofftydd ydi ethol Alun.  Mae'n rhaid ei fod a meddwl isel o ddeallusrwydd ei ddarpar etholwyr.


A bod yn deg mae rhywun yn rhyw ddeall pam bod Llafur yn gwthio hon - ychydig cadarnhaol sydd ganddynt i'w ddweud ag eithrio'r genadwri am dreth llofftydd a'u bwriad i gael gwared o gytundebau sero awr.

Y broblem ydi wrth gwrs, ei bod anodd gwybod pa mor ddifrifol y dylid cymryd addewidion Llafur.  Wedi'r cwbl roedd Llafur yn addo cael gwared o gytundebau sero awr cyn belled yn ol a 1995 a chawsant dair blynedd ar ddeg faith i wneud hynny, ond wnaethon nhw ddim trafferthu.  Efallai mai un o'r rhesymau am hynny ydi oherwydd bod dwsinau o aelodau seneddol Llafur yn cyflogi eu staff ar gytundebau sero awr.Ac mae agwedd Llafur tuag at y dreth llofftydd yn llai na chlir hefyd.  Un o'r ffeithiau a ddaeth i'r amlwg yn sgil refferendwm yr Alban oedd i arweinydd Llafur yn Holyrood gael ei gwahardd rhag siarad yn erbyn treth llofftydd oherwydd nad oedd Miliband yn rhy siwr os oedd o yn ei erbyn neu beidio.  


Petai Llafur yn cael ei hethol i lywodraethu yn San Steffan y tebygrwydd ydi y byddai'r addewid yma yn mynd yr un ffordd a'r un cytundebau sero awr - oni bai bod yr SNP a/neu Plaid Cymru yn rhan o bethau ac yn darparu Llafur efo'r asgwrn cefn sydd mor amlwg absennol gan y blaid honno.