Thursday, December 18, 2014

Pol diweddaraf Ashcroft

Mi fydd darllenwyr rheolaidd y blog yn gwybod fy mod yn hoff o bolio'r Arglwydd Ashcroft.  Mae'r ffordd mae Ashcroft yn mynd ati yn wahanol i'r cwmniau polio eraill i'r graddau ei fod yn polio etholaethau unigol ac yn edrych ar fathau gwahanol o etholaethau.  Mae hefyd yn gofyn dau gwestiwn am fwriad pleidleisio - barn gyffredinol a bwriad mewn etholaeth benodol.  Rydym yn gwybod bod tirlun etholiadol etholaethau penodol yn annog pobl i bleidleisio yn wahanol i sut y byddant yn arfer pleidleisio.  Mae hynny felly yn syniad synhwyrol.

Mae'r ymarferiad diweddaraf yn edrych ar etholaethau ymylol Tori / Llafur a seddi Llafur sydd mewn perygl o syrthio i UKIP, yn ogystal a sedd y Blaid Werdd - Brighton Pavilion.  Tra bod yr holl ymarferiad yn ddifyr, y canfyddiad cyntaf ar y tabl cyntaf sy'n arwyddocaol o safbwynt y blog hwn.

Mae pol Gorllewin Caerfyrddin / De Penfro yn awgrymu bod pleidlais Llafur, y Toriaid,a'r Lib Dems am gwympo tra bod pleidlais UKIP a Phlaid Cymru am gynyddu.  O edrych ar y glo man mae'n amlwg bod UKIP yn niweidio pob plaid ond am Blaid Cymru, tra bod Plaid Cymru yn niweidio'r Lib Dems a Llafur yn arbennig, ond ddim UKIP.

Rwan, un pol ydi hwn wrth gwrs, ac mae'n anoeth i ddod i ormod o gasgliadau o bol unigol - yn arbennig felly un sy'n edrych ar sedd unigol - ac yn arbennig cyn bod pol Cymru gyfan diweddar gan UKIP yn awgrymu mai aros yn ei hunfan fydd y Blaid y flwyddyn nesaf.  Ond mae pol Ashcroft Gorllewin Caerfyrddin / De Penfro yn dangos patrwm digon tebyg i bol blaenorol gan Ashcroft ym Mrycheiniog a Maesyfed, er nad oedd hwnnw'n awgrymu cwymp yn y bleidlais Lafur.

Mae'r ddwy sedd yn rhai gwahanol iawn i'w gilydd, ac mae hynny'n arwydd da ynddo'i hun.  Ond rhywbeth arall i'w ystyried ydi lleoliad Gorllewin Caerfyrddin / De Penfro yn y De Orllewin.    Petai'r un patrwm yn dal mewn etholaethau cyfagos, yna byddai Dwyrain Caerfyrddin / Dinefwr yn ddiogel iawn i'r Blaid, a byddai Llanelli yn ymylol iawn - yn arbennig ag ystyried y gweithgarwch llawr gwlad sylweddol gan y  Blaid yn yr etholaeth honno.  Byddai'r Toriaid yn dal Penfro / Preseli heb fawr o drafferth hefyd.

Dau bol ni wnant haf wrth reswm, ond mae pethau'n dechrau edrych yn well i'r Blaid na maent wedi ei wneud ers cryn gyfnod.

Tuesday, December 16, 2014

Gofynion ieithyddol mewn swyddi a hiliaeth

Mae'r sylwadau a wnaed gan un o bedwar cynghorydd Llafur yng Ngwynedd bod mynnu bod gweithwyr sector cyhoeddus yn siarad y Gymraeg mewn ardaloedd Cymraeg eu hiaith yn ymylu ar hiliaeth, yn anffodus.  Beth bynnag am y Blaid Lafur y tu allan i Wynedd, fedra i ddim dweud bod y blaid honno yng Ngwynedd yn wrth Gymraeg.  I'r gwrthwyneb - chwaraeodd ran llawn yn y consensws a arweiniodd at sefydlu a chynnal polisi iaith Gwynedd - polisi sydd wedi bod yn hynod lesol i'r iaith yn y sir.  

Dwi'n mawr hyderu mai llithriad anffodus oedd sylwadau heddiw yn hytrach nag arwydd bod Llafur Gwynedd ar fin gadael y consensws hwnnw i bwrpas etholiadol.

'Mond i fod yn glir am funud - fedar polisi ieithyddol ddim bod yn hiliol, dydi iaith a hil ddim yr un peth.  Sgil ydi un, set o nodweddion corfforol ydi'r llall.  Petai  gosod gofynion ieithyddol ynghlwm a swydd yn weithred hiliol, byddai mwyafrif llethol cyflogwyr y DU - a thu hwnt - yn hiliol.

Fel y dywedais ar y cychwyn, dwi erioed wedi ystyried y Blaid Lafur yng Ngwynedd yn wrth Gymraeg.  Ond mae'n stori arall y tu allan i'r sir.  Mae yna hen hanes o wrth Gymreigrwydd yn y blaid.  Gellir darllen rhan - a rhan yn unig - o'r hanes yma.

Monday, December 15, 2014

Ymgyrch Llafur yn Arfon yn mynd i'r cyfeiriad arferol _ _

_ _ _ hynny yw tua'r gwter.

Mae'n ymddangos bod eu hymgeisydd, Alun Pugh yn llafurio o dan yr argraff mai'r ffaith i bobl fotio i Blaid Cymru sy'n gyfrifol am y dreth llofftydd, TAW o 20% a thoriadau treth i'r cyfoethog.  Mae'n bosibl mai fo ydi 'r unig berson yn y Byd sy'n credu hyn.

Gan mai'r unig reswm i fotio trosto y gall Alun feddwl amdani ydi'r mantra arferol bod pleidlais i 'r Blaid yn bleidlais i'r Toriaid mewn gwirionedd, hoffwn gynnig her bach iddo.  Ydi Alun yn gallu cyfeirio at unrhyw etholiad cyffredinol mewn hanes etholiadol lle mae pleidleisiau i Blaid Cymru wedi arwain at lywodraeth Doriaidd?  Mae ganddo 21 etholiad i edrych arnynt ers i'r Blaid sefyll gyntaf yn 1929.  Mi fyddai jyst un yn gwneud y tro yn iawn.Hefyd mae Alun yn parhau i feddwl ei fod am fod yn rhywbeth mwy nag aelod mainc gefn os caiff ei ethol - mae o dan yr argraff y gallai ddiddymu comisiynwyr yr heddlu petai'n cael ei ethol.

Ymddiswyddiad Sian Gwenllian o fwrdd Cartrefi Cymunedol Gwynedd

Eglurhad gan y Cyng Sian Gwenllian pam ei fod wedi ymddiswyddo o fwrdd Cartrefi Cymunedol Gwynedd:


Ymddiswyddiad SG o CCG Ym Medi 2014, penderfynodd Bwrdd Cartrefi Cymunedol Gwynedd hysbysebu dwy oi swyddi haen uchaf heb fod y gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol a heb osod amod fod rhaid ir ymgeiswyr llwyddiannus ddysgu Cymraeg. Cafodd y mater ei drafod yn yr ail gyfarfod i mi ei fynychu fel aelod oedd newydd ei phenodi ir Bwrdd. Roeddwn wedi dadlau a phleidleisio yn erbyn y penderfyniad ond pan benderfynodd y Bwrdd gefnogir bwriad yma, teimlwn nad oedd gen i ddewis ond ymddiswyddo or Bwrdd fel mater o egwyddor. Ar ôl meddwl yn ofalus iawn am y mater, rhoddais wybod ir Cadeirydd fy mod yn dymuno ymddiswyddo ac fe dderbyniwyd hwnnw yng nghyfarfod nesaf y Bwrdd. Ni chredaf fod modd edrych ar benderfyniad y Bwrdd fel eithriad o gofio statws uchel y swyddi ac rwyf yn cwestiynau pa mor gyfreithiol yw torri polisi iaith Gymraeg y corff mewn ffordd mor sylweddol. Credaf fod y mater yn cael ei ymchwilio gan Gomisiynydd yr Iaith Gymraeg. Dyma fy rhesymau dros ymddiswyddo mewn gwrthwynebiad ir penderfyniad: 1)Bydd penodi dau aelod o staff di-Gymraeg ar y lefel uchaf yn newid holl ethos ieithyddol CCG, cyflogwr mawr lleol.  Bydd cyfathrebu o dydd i dydd yn yr uwch dim reoli yn digwydd drwy gyfrwng y Saesneg. Bydd hyn yn treiddio drwyr corff i gyd ac fe fydd yn mynd yn gynyddol anodd i gynnal y Gymraeg fel iaith cyfathrebu mewnol. Byddwn yn gweld Seisnigio graddol or corff cyfan mewn rhan o Gymru lle maer iaith Gymraeg ar ei chryfaf, ond dan fygythiad hefyd. Mae cynnal a datblygur ymrwymiad cryfaf posib ir iaith Gymraeg gan fudiadau sector cyhoeddus yn hanfodol i barhad yr iaith Gymraeg.  Maen helpu creu gweithlu lleol dwyieithog hyderus, yn gwasanaethu cymuned ddwyieithog hyderus.  2)Os mai prinder ymgeiswyr addas a phroblemau recriwtio syn cael y bai am y newid yma mewn polisi, yna mae angen datrys y problemau hynny mewn ffordd wahanol ; mewn ffordd sydd ddim yn peryglu holl ethos Cymraeg y sefydliad.  Maer strwythur uwch reoli newydd wedi ei ddylunio gyda chymorth cwmni o Fanceinion  nad yw, efallaideall y diwylliant lleol.  Yng Ngogledd Orllewin Cymru, maen bwysig cael polisïau datblygu staff, mentora ac olyniaeth cadarn mewn grym er mwyn datblygu a chryfhau talent lleol. 3)Cartrefi Cymunedol Gwynedd ywr corff sydd bellach yn gyfrifol am y stoc tai oedd yn arfer bod ym meddiant Cyngor Gwynedd, tua 6,300 o gartrefi. Rwyn hynod o falch o bolisïau Cymraeg cadarn Cyngor Gwynedd ac roeddwn yn hyderus y byddai CCG yn cadw at y polisïau hynny y bu eraill yn ymgyrchu mor ddygn iw sicrhau. Roedd fy niweddar Dad yn uwch swyddog yn yr hen Gyngor Dosbarth Dwyfor ac yn un o benseiri polisi iaith arloesol Gwynedd. Maen fy nhristáu yn fawr fod sefydliad syn awr yn gofalu am stoc tai Cyngor Gwynedd yn troi cefn ar y polisi iaith arloesol hwnnw. 4)Maer rhan helaeth o staff CCG yn ddwyieithog. Mae dweud nad ywr gallu i siarad Cymraeg ar gyfer swyddi mor uchel yn hanfodol yn siŵr o gael effaith negyddol ar foral y gweithlu cyfan gan gyflwyno negeseuon negyddol ir rhai syn gobeithio symud ymlaen gydau gyrfaoedd o fewn CCG. 

Cwymp rhyfeddol Llafur yn y polau

Mae'n werth nodi bod pol Cymru gyfan diweddaraf YouGov / Canolfan Llywodraethiant Cymru / ITV yn awgrymu i gefnogaeth Llafur yng Nghymru syrthio o 46% i 36% tros y flwyddyn diwethaf.  Nid yn unig bod hyn yn gwymp rhyfeddol, ond mae'n agor y posibilrwydd pendant y bydd Llafur yn torri eu record am y perfformiad Etholiad Cyffredinol salaf yn eu hanes yng Nghymru.

Ystyrier am funud i Lafur gael 48.6% o'r bleidlais Gymreig yn 1979, 37.5% yn 1983, 45.1% yn 1987 a 49.2% yn 1992.  Roedd y rhain i gyd yn etholiadau a gollwyd gan Lafur ar lefel Prydeinig.  36.2% etholiad 2010 ydi'r record ar hyn o bryd, ac o ystyried yr ogwydd cyffredinol a'r ffaith nad oes gan Lafur record dda o gynnal eu ffigyrau polio pan mae'n dod i etholiad go iawn, mae'n bosibl y bydd y ganran yn un is na hynny.  Mi fydd yna nifer o aelodau seneddol Llafur oedd yn teimlo yn gwbl ddiogel flwyddyn yn ol yn teimlo cryn dipyn yn fwy nerfus erbyn hyn.  

Sunday, December 14, 2014

Y gyfundrefn etholiadol leiaf democrataidd yr ochr yma i Ogledd Corea?

 • Os oes yna unrhyw beth yn dangos anhegwch sylfaenol ein system etholiadol, dosbarthiad aelodau seneddol Cymru ydi hwnnw.  
Yn ol pol YouGov i ITV a Chanolfan Llywodraethiant Cymru a gyhoeddwyd yn ddiweddar mae pleidlais Llafur yng Nghymru yn parhau i gwympo'n gyson - maent ar 36% ar hyn o bryd - rhywbeth digon tebyg i'w perfformiad yn 2010.  Ac eto mae'r un pol yn awgrymu y byddant yn ennill 70% o'r seddi - dwywaith cymaint a mae eu pleidlais yn awgrymu y dylent ei gael.  

Ychwaneger at hynny'r ffaith bod yr etholaethau Cymreig yn isel eu poblogaeth o gymharu a gweddill y DU ac mae'n weddol amlwg bod mae ychydig o bleidleisiau yng Nghymru yn cyfieithu i lawer o seddi i'r Blaid Lafur.  

I edrych ar bethau mewn ffordd ychydig yn wahanol cafodd Llafur 19,239 o bleidleisiau am pob sedd a gafodd yng Nghymru yn 2010.  Cafodd y Toriaid 33,325 o bleidleisiau am pob sedd a gawsant yn Lloegr.  Cymaint ag oedd y gwahaniaeth hwnnw dydi o'n ddim wrth y gymhareb Lib Dem yn Lloegr - 141,306 pleidlais am pob sedd.  Yr anhegwch sydd yn rhan o'r gyfundrefn etholiadol ydi'r rheswm pam bod Llafur mor gefnogol iddi wrth gwrs.

Ta waeth, stori arall ydi honno.  Yr hyn sy'n fwy perthnasol ydi'r cysylltiad rhwng natur tirwedd etholiadol Cymru a'i statws oddi mewn i'r DU.  Mae Cymru yn ffynhonnell hawdd o seddi San Steffan i Lafur sy'n gallu cael eu hennill heb wneud fawr o ymdrech a heb rhyw ormod o bleidleisiau chwaith.  O ganlyniad mae'r wlad yn cael ei chymryd yn ganiataol gan Lafur, a does dim rhaid gwneud llawer iawn o ymdrech i gadw'r seddi.  Dyma i raddau helaeth pam bod y driniaeth gyllidol mae Cymru yn ei derbyn cymaint salach na'r hyn a gynigir i'r Alban a Gogledd Iwerddon.  


 • Llafur 36% (-2%)
 • Toriaid 23% (0)
 • UKIP 18% (+1%)
 • Plaid Cymru 11% (0)
 • Lib Dems 5% (-1%)
 • Gwyrdd 5% (0)
 • Arall 2% (+1)


 • Llafur 28 (70% o'r seddi)
 • Toriaid 8 (20% o'r seddi)
 • UKIP 0 (0% o'r seddi)
 • Plaid Cymru 3 (7.5% o'r seddi)
 • Lib Dems 1 (2.5% o'r seddi)
 • Gwyrdd 0 (0% o'r seddi)

Dechrau newydd i Gwm Cynon

Mae'n debyg y dylid llongyfarch Ann Clwyd ar gael ei hail ddewis yn ymgeisydd Llafur yng Nghwm Cynon.  Erbyn diwedd y senedd nesaf mae'n debygol y bydd yn ymylu at fod yn 85 oed. Er bod Ann wedi dod i enwogrwydd yn ddiweddar yn ymosod ar y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru, am ei hymdrechion i ddechrau rhyfel Irac y bydd yn cael ei chofio orau.

Yn ystod yr amser pan roedd pob math o gelwydd yn cael eu rhaffu - bod Irac yn paratoi arfau niwclear, bod yr wlad yn llawn o arfau cemegol a biolegol, bod taflegrau gan Irac a allai gael eu tanio at y DU mewn tri chwarter awr, bod a wnelo'r wlad ag ymysodiadau 9/11, bod llwyth o awerynnau di beilot gan Irac yn barod i ledaenu nwyon gwenwynig tros bawb ac ati -  roedd Ann yn gefnogwraig llafar iawn  - os nad hysteraidd - i'r ymyraeth anghyfreithlon.  Yn wir roedd ganddi ei stori liwgar os bisar ei hun i'w daflu ganol y grochan fyrlymus o gelwydd a nonsens - roedd rhywun wedi dweud wrthi bod gan Saddam shredar pobl.  Dwi ddim yn tynnu coes.  Roedd o'r farn bod  Saddam yn taflu pobl yn fyw i mewn i shredar - traed yn gyntaf er mwyn iddynt weld beth oedd yn digwydd - i bwrpas eu troi'n fwyd pysgod.

Beth bynnag - arweiniodd y cymysgedd rhyfedd o gelwydd at ryfel, ac arweiniodd y rhyfel a'r anhrefn a ddilynodd y rhyfel at farwolaeth rhwng 110,000 a 650,000 o bobl.  Os ydych chi eisiau cymhariaeth 43,000 o sifiliaid Prydeinig a laddwyd yn ystod y Blits yn 1940 / 1941. 


Mae'r ffaith i'r rwdan ryfelgar, wenwynig yma gael ei dewis eto fyth yn dweud yr oll sydd angen ei ddweud am y Blaid Lafur Gymreig.

Thursday, December 11, 2014

Alun Pugh a chytundebau sero awr

Mae ateb ymgeisydd Llafur Arfon, Alun Pugh i lythyr Peredur Jenkins ynglyn a pherthynas. Llafur a chontractau 'zero hours' yn hynod ddiddorol.  

Wele'r llythyr :


Ac wele'r ymateb:Hyd y gwelaf i dau ffaith 'anghywir' y gallai Alun fod yn cyfeirio atynt - bod 62 o aelodau seneddol Llafur yn defnyddio gweithwyr cytundebau sero awr a bod Cyngor (Llafur) Doncaster yn cyflogi 2,759 o dan yr amodau hyn. 

Yn ol y Daily Mirror mae'r niferoedd sydd yn derbyn  cytundebau sero awr gan aelodau seneddol fel a ganlyn:
Toriaid 77, Llafur 62 a'r Lib Dems 5.  

Yn ol yr IBT roedd ffigyrau Doncaster fel a ganlyn:

One of the biggest employers of zero-hours contracted staff was Doncaster Borough Council, with 2,759.
Felly naill ai bod y Mirror a'r IBT yn dweud celwydd am Aelodau Seneddol a chynghorau Llafur, neu bod Alun Pugh yn ceisio cam arwain ei ddarpar etholwyr ynglyn a pherthynas ei blaid a chytundebau sero awr. 

Mae'n ymddangos bod Alun hefyd braidd yn ddryslyd ynglyn a pha swydd yn union mae'n sefyll amdani - aelod seneddol Arfon neu arlywydd y DU
   

Sunday, December 07, 2014

Yr ymdriniaeth cytbwys arferol o faterion Albanaidd gan y Bib

Diolch i Ifan am dynnu fy sylw at y darn isod o bropoganda chwerw a phersonol o gyfeiriad y Bib.

Pam nad oes yna brotocol sy'n cyfarwyddo cadeirydd sesiwn fel hon-  lle mae'r ddau westai yn mynegi'r un safbwyntiau pleidiol wleidyddol - i herio eu barn?  Dylai hynny fod yn arbennig o wir pan mae'r safbwyntiau mor eithafol a phersonol ag ydynt yma.  Mynegiant o gytundeb a geir yma.

Linc yma os ydych yn defnyddio ipad.Friday, December 05, 2014

Marwolaeth brenin y gombins

Mater o dristwch ydi gorfod adrodd ar farwolaeth un o hen gyfeillion Blogmenai - Jackie Healy Ray. Os ydych eisiau gweld maint y golled dilynwch y linc.


Sunday, November 30, 2014

Coelcerth aelodau seneddol Albanaidd

Wele'r gyflafan o aelodau seneddol Albanaidd sy'n debygol o ddigwydd os ydi camlyniad etholiad San Steffan 2015 yn adlewyrchu is setiau YouGov ar hyn o bryd. Mae yna bolau eraill sy'n awgrymu bod cefnogaeth yr SNP yn uwch nag a awgrymir gan YouGov. Tabl wedi ei ddwyn oddi yma


Lab
Seats
Con
Seats
SeatMP at 2010ElectorateTurn
out %
CON
%
LAB
%
LIB
%
NAT
%
MIN
%
OTH
%
2010
Win
Pred
Win
117Glasgow North EastWillie Bain59,85949.135.0656.920.0031.042.714.27LABLAB
216Coatbridge, Chryston and BellshillTom Clarke70,06759.427.6855.170.0034.540.002.61LABLAB
315Glasgow EastMargaret Curran61,51652.294.2850.120.0039.282.104.20LABLAB
414Glasgow South WestIan Davidson58,18254.626.2251.070.0034.460.008.25LABLAB
513Kirkcaldy and CowdenbeathGordon Brown73,66562.188.8153.110.0032.800.005.27LABLAB
612GlenrothesLindsay Roy67,89359.656.8450.910.0038.700.003.55LABLAB
711Dunbartonshire WestGemma Doyle66,08563.967.2749.860.0037.490.005.37LABLAB
810Motherwell and WishawFrank Roy66,91858.468.8749.690.0037.100.004.35LABLAB
99Rutherglen and Hamilton WestTom Greatrex76,40861.499.1649.380.0036.950.004.51LABLAB
108Paisley and Renfrewshire SouthDouglas Alexander61,19765.369.4348.180.0036.790.005.60LABLAB
117Airdrie and ShottsPamela Nash62,36457.488.2946.730.0040.950.004.04LABLAB
126Cumbernauld, Kilsyth and Kirkintilloch EastGregg McClymont64,03764.267.8545.800.0042.450.003.90LABLAB
125Glasgow CentralAnas Sarwar60,06250.916.6940.590.0042.082.628.02LABNAT
135Glasgow North WestJohn Robertson60,96858.369.4242.620.0039.440.008.51LABLAB
144InverclydeDavid Cairns59,20963.3611.3844.540.0039.670.004.42LABLAB
143Glasgow SouthTom Harris65,02961.6610.8640.290.0040.930.007.92LABNAT
153Paisley and Renfrewshire NorthJames Sheridan63,70468.6113.8442.600.0038.850.004.71LABLAB
152Dunfermline and West FifeThomas Docherty73,76966.356.4034.829.1243.520.006.14LABNAT
152Dundee WestJames McGovern63,01358.928.8437.040.0049.180.004.94LABNAT
152East Kilbride, Strathaven and LesmahagowMichael McCann76,53466.5712.3140.080.0042.230.005.38LABNAT
152Kilmarnock and LoudounCathy Jamieson74,13162.8013.4341.110.0042.950.002.51LABNAT
152Linlithgow and East FalkirkMichael Connarty80,90763.5911.3338.400.0047.090.003.19LABNAT
152LivingstonGraeme Morrice75,92463.1010.2137.030.0046.050.006.71LABNAT
152Glasgow NorthAnn McKechin51,41657.596.6933.086.8643.540.009.83LABNAT
152MidlothianDavid Hamilton61,38763.9311.2635.590.0046.040.007.11LABNAT
152Lanark and Hamilton EastJimmy Hood74,77362.2614.2238.530.0041.470.005.78LABNAT
152FalkirkEric Joyce81,86962.0210.6434.280.0049.690.005.39LABNAT
152Edinburgh EastSheila Gilmore60,94165.4210.3632.000.0047.805.104.72LABNAT
152Aberdeen NorthFrank Doran64,80858.1711.7332.990.0048.950.006.33LABNAT
152Ayrshire North and ArranKaty Clark74,95361.5314.8335.970.0045.360.003.83LABNAT
152Na h-Eileanan An Iar (Western Isles)Angus MacNeil22,26666.104.1721.450.0062.349.592.45NATNAT
152Ayrshire CentralBrian Donohoe68,35264.2519.3336.280.0040.300.004.09LABNAT
152East LothianFiona O'Donnell73,43866.9418.6333.160.0041.580.006.63LABNAT
152Edinburgh North and LeithMark Lazarowicz69,20468.4314.1726.038.3642.482.246.72LABNAT
152Ayr Carrick and CumnockSandra Osborne73,32062.5924.5035.710.0037.000.002.79LABNAT
162Renfrewshire EastJim Murphy66,24977.2629.3839.350.0027.760.003.51LABLAB
161Edinburgh South WestAlistair Darling66,35968.5123.2231.410.0038.740.006.64LABNAT
161Dunbartonshire EastJo Swinson63,79575.1614.6922.7111.3045.070.006.22LIBNAT
161Dundee EastStewart Hosie65,47161.9614.4421.920.0057.690.005.95NATNAT
161StirlingAnne McGuire66,08070.8922.9930.330.0040.790.005.90LABNAT
161Ochil and South PerthshireGordon Banks75,11567.1919.4526.480.0048.430.005.64LABNAT
161Aberdeen SouthAnne Begg64,03167.2119.6825.115.0743.040.007.10LABNAT
171Dumfries and GallowayRussell Brown74,58169.9530.5934.480.0030.870.004.07LABLAB
170Edinburgh SouthIan Murray59,35473.8020.5423.318.4740.780.006.89LABNAT
170Caithness Sutherland and Easter RossJohn Thurso47,25760.8812.3413.1912.9354.530.007.02LIBNAT
170Inverness Nairn Badenoch and StrathspeyDanny Alexander72,52864.9212.6410.6712.5353.830.0010.33LIBNAT
170Ross Skye and LochaberCharles Kennedy51,83667.2111.596.4819.7351.860.0010.34LIBNAT
170Orkney and ShetlandAlistair Carmichael33,08558.479.964.5725.3848.230.0011.87LIBNAT
170Edinburgh WestMichael Crockart65,16171.2822.1416.319.6346.950.004.98LIBNAT
170GordonMalcolm Bruce73,42066.4317.718.699.6955.960.007.95LIBNAT
170Argyll and ButeAlan Reid67,16567.3122.9911.307.0251.240.007.45LIBNAT
170Fife North EastSir Menzies Campbell62,96963.6220.717.3514.7149.450.007.77LIBNAT
170MorayAngus Robertson65,92562.2025.027.320.0061.760.005.90NATNAT
170Dumfriesshire, Clydesdale and TweeddaleDavid Mundell66,62768.8837.0017.470.0038.880.006.64CONNAT
170Perth and North PerthshirePeter Wishart72,14166.9129.507.040.0059.440.004.03NATNAT
170AngusMichael Weir62,86360.3929.887.380.0058.440.004.30NATNAT
170Aberdeenshire West and KincardineSir Robert Smith66,11068.3629.235.8411.1347.150.006.65LIBNAT
170Banff and BuchanEilidh Whiteford64,30059.8229.756.000.0059.010.005.24NATNAT
170Berwickshire, Roxburgh and SelkirkMichael Moore73,82666.3932.744.3815.3341.330.006.23LIBNAT